Đức Lương

Khi vượt qua chính mình, ngọn núi cao nhất thế giới cũng sẽ ở dưới chân bạn. Web : facebook.com/anhducluong Mail : anhducluong@yahoo.com
    The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.